Потребни документи за склучување брак

За да биде брачната заедница легална, истатата треба да биде регистрирана во некоја од соодветните канцеларии на Министерство за правда за таа намена, т.н. матична служба. Вакви канцеларии на територи…